ArzaArza

biz hakdabiz hakda

Kompaniýamyz, bäsdeşlik bahalarynda iň oňat hilli üpjün etmegi maksat edinýän gurallary öndüriji we eksport ediji.Gurluşyk taslamalaryňyzyň hemmesini wagtynda we býudjetiň çäginde ýerine ýetirmäge kömek etmek üçin kepillendirilen iň arzan bahadan elýeterli kesiji gurallar, el gurallary, şeýle hem abraziw önümler bar.Biziň wezipämiz, müşderilere kesiş gurallaryny we abraziw önümleri iň gymmatly üpjün ediji bolmak üçin önümiň hilini, hyzmatyny we tejribesini iň ýokary derejä ýetirýäris.

kompaniýa_intr_ico

Aýratyn önümlerAýratyn önümler

ÖnümlerÖnümler

iň soňky habarlar

 • Iň oňat bag gyrkymlary
 • Matkapy nädip çalt we ýiti etmeli
 • Abraziw gurallar hakda azajyk bilim
 • Gurallar gutusy söwda gollanmasy
 • Dogry iş üçin dogry guraly ulanyň
 • Iň oňat bag gyrkymlary

  Oorapyk ösümlikler ýa-da açyk açyk bagçylyk üçin bolsun, kompaniýamyzdaky iň oňat bag gyrkymlaryny satyn alyp bilersiňiz Ösümlikleriň we agaçlaryň sagdyn bolmagy barada aýdylanda, ygtybarly bag gyrkymlary satyn alyp boljak iň oňat bagçylyk gurallaryndan biridir.Kesmek gyrkymlary her bir bagbanyň gural gutusynyň möhüm bölegi bolup durýar. Siziň alyp barmaly kesmegiň görnüşi üçin dogry çapyjy tapmaga kömek etmek üçin, häzirki wagtda bazardaky iň oňat çapyjylary gözledik, ösümlik hünärmenleri bilen gürleşdik we seresaply .. .
 • Matkapy nädip çalt we ýiti etmeli

  Buraw matkasyny ýiti üýşürmek we çipleri aýyrmak üçin birnäçe nokada üns beriň: 1. Kesiş gyrasy ýylmaýjy tekeriň üstünde bolmaly.Buraw matasyny üýşürmezden ozal, buraw bitiniň esasy kesiş gyrasy we ýylmaýjy tigir üstü keseligine tekizlige ýerleşdirilmelidir, ýagny kesiş gyrasy ýylmaýjy tigiriň ýüzüne degeninde ähli gyrasy ýeriň bolmalydygyny üpjün etmeli.Bu otnositel ýagdaýda ilkinji ädim ...
 • Abraziw gurallar hakda azajyk bilim

  Abraziw dokuma takmynan üç kategoriýa bölünýär: berk, orta we ýumşak.Her kategoriýany gurama sanlary bilen tapawutlanýan sanlara we ş.m. bölmek mümkin.Abraziw guralyň gurama sany näçe köp bolsa, abraziw guraldaky abraziwiň göwrümi şonça-da az bolýar we abraziw bölejikleriň arasyndaky boşluk şonça-da giňelýär.Munuň tersine, guramanyň sany näçe kiçi bolsa ...
 • Gurallar gutusy söwda gollanmasy

  Awtoulag höwesjeňi, ussat adam ýa-da tejribeli hünärmen bolsaňyz, ygtybarly mehanik gural gutusy möhümdir.Bu çydamly saklaýyş gutulary, mehanikiň gurallaryny howpsuz we tertipli saklaýar, ulanyjynyň işini gowulaşdyrmaga we has gowy abatlamagy üpjün edýär.Emma iň oňat mehaniki gural gutusyny saýlamak barada köp zat bilmeli.Bu gollanma, söwda wagtynda ýadyňyzda saklamaly käbir möhüm düzgünleri düşündirýär Gurallar gutusy gurallar ýaly möhüm däl ýaly ...
 • Dogry iş üçin dogry guraly ulanyň

  Şygarym hemişe şeýle boldy: dogry iş üçin dogry guraly ulanyň.Bu gaty ir öwrenen zadym: ýeke ýaşap başlanymdan başlap, kakam birnäçe gurallaryň bardygyna göz ýetirdi.Munuň üçin minnetdar.Simpleönekeý abatlamak üçin ussany çagyrmak utandyryjy (we käwagt gymmat).Ora-da myhmanlar gelmezden ozal nahar otagynyň oturgyç aýaklarynyň pese gaçýandygyny we olary berkitmek üçin sözüňiziň ýokdugyny görüp, sizi gorkuzarlar.çekiç ....