ArzaArza

biz hakdabiz hakda

Kompaniýamyz, bäsdeşlik bahalarynda iň oňat hilli üpjün etmegi maksat edinýän gurallary öndüriji we eksport ediji.Gurluşyk taslamalaryňyzyň hemmesini wagtynda we býudjetiň çäginde ýerine ýetirmäge kömek etmek üçin kepillendirilen iň arzan bahadan elýeterli kesiji gurallar, el gurallary, şeýle hem abraziw önümler bar.Biziň wezipämiz, müşderilere kesiş gurallaryny we abraziw önümleri iň gymmatly üpjün ediji bolmak üçin önümiň hilini, hyzmatyny we tejribesini iň ýokary derejä ýetirýäris.

kompaniýa_intr_ico

Aýratyn önümlerAýratyn önümler

ÖnümlerÖnümler

iň soňky habarlar

 • Abraziw gatylygy saýlamak
 • Köplenç ulanylýan enjam gurallarynyň materiallary we amaly programmalary
 • Apparat gurallarynyň gorag nokatlary (二)
 • Apparat gurallarynyň gorag nokatlary (一)
 • Enjam önümlerini nädip saýlamaly
 • Abraziw gatylygy saýlamak

  Abraziw gatylyk, abraziwiň üstündäki abraziw bölejikleriň daşarky güýçleriň täsiri astynda, ýagny abraziw bölejikleri saklamak üçin abraziw birleşdiriji serişdäniň berkligini aňladýar. Eger abraziw bölejikler gaçsa aňsatlyk bilen abraziwiň gatylygy pes bolar we tersine, gatylygy ýokary bolar.Abraziw gatylygy saýlamak, esasan, üweýiş netijeliligini we girdejiniň hilini göz öňünde tutýar ...
 • Köplenç ulanylýan enjam gurallarynyň materiallary we amaly programmalary

  Gündelik durmuşda apparat gurallary üçin köplenç ulanylýan materiallar esasan polat, mis we rezin bolup durýar. Enjam gurallarynyň aglaba bölegi polatdyr, gozgalaňa garşy gurallar mis hökmünde material hökmünde ulanylýar we az sanly bidüzgünçiliklere garşy gurallar rezin material hökmünde ulanýarlar.Himiki düzümi boýunça bölünen bolsa, ony iki kategoriýa bölüp bolar: uglerod polat we garyndy polat. Maksada görä, üç kategoriýa bölünýär: gurluş polat, ...
 • Apparat gurallarynyň gorag nokatlary (二)

  Çygly we yssy ýerlerde açyk howada saklanýan metal enjamlar, diňe tarpaulin ulanyp, poslama garşy garaşylýan maksada ýetip bilmez.Şol bir wagtyň özünde posuň öňüni almak üçin ýag bilen gaýtadan sepilip bilner, ýöne bu usul sowuk we sowuk çekilmeli polat barlar we polat gurluşyk üçin ulanylyp bilinmez.Sowuk rulonly we sowuk çekilen polat ýaly ýag sanjymyna laýyk gelmeýänler. Metal kesiş gurallarynyň gatylygy we ýiti bolmagy, st bolup bilmez ...
 • Apparat gurallarynyň gorag nokatlary (一)

  Ammaryň içinde we daşynda metal materiallaryň saklanýan ýeri arassa we gurak bolmaly, zyýanly gazlary we tozany öndürýän zawod ussahanalaryndan uzakda we kislotalar, aşgarlar, duzlar, gazlar, poroşoklar we beýleki maddalar bilen garylmaly däldir.Saklamak toparlara bölünip, toparlarda saklanmalydyr;Dürli metal enjamlary bir ýerde saklananda, aragatnaşygyň poslamagynyň öňüni almak üçin olaryň arasynda anyk aralyk bolmaly. Umuman, gyzgyn togalanýan st ...
 • Enjam önümlerini nädip saýlamaly

  Gündelik durmuşda iň köp öý hyzmaty, nurbatlar we boltlar, demir dyrnaklary çüýlemek we lampalary çalyşmak ýaly ýönekeý meselelerdir. Şonuň üçin diňe el gurallaryny satyn almak üçin köp ulanylýan gurallary saýlamaly bolarsyňyz.Ilki purchasing Satyn alanyňyzda, önümiň eliňizde galyň ýag yzlaryny galdyrjakdygyny ýa-da eliňizde ýelmejekdigini barlap bilersiňiz.Şeýle bolsa, bu önüm umuman hünärsizdir. Mundan başga-da, ys bilen tapawutlandyrylyp bilner.Men ...