Haryt habarlary

 • Köplenç ulanylýan enjam gurallary

  Köplenç ulanylýan enjam gurallary

  1.Surnaw sürüjisi, nurbatyň ýerine ornaşdyrmak üçin ulanylýan gural, adatça “tornavida” diýlip hem bilinýän nurbat kellesiniň ujuna ýa-da kellesine salynýan inçe pyçak görnüşli kellesi bar.2.wrench Boltlary burmak üçin leverage prinsipini ulanýan el guraly, ...
  Koprak oka
 • Köplenç ulanylýan enjam gurallary barada size öwretmek üçin 1 minut

  Köplenç ulanylýan enjam gurallary barada size öwretmek üçin 1 minut

  Oftenygy-ýygydan gürleşýän apparat gurallarymyz haýsylar? Alada etme, bu gün men adatça haýsy enjam gurallaryny ulanýandygymyzy jikme-jik tanyşdyraryn.Önümiň maksadyna görä bölünen enjam gurallaryny takmynan gural enjamlaryna, gurluşyk gaty enjamlaryna bölmek mümkin ...
  Koprak oka
 • Apparat gurallarynyň kategoriýalary haýsylar - göwher gurallary we kebşirleýiş gurallary

  Apparat gurallarynyň kategoriýalary haýsylar - göwher gurallary we kebşirleýiş gurallary

  Göwher gurallary Abraziw gurallar, üweýji tigirler, rulolar, rulolar, gyralar tigirleri, üweýji diskler, jam üweýji, ýumşak ýylmaýjy we ş.m. ýaly üweýji, üweýji we ýalpyldawuk gurallardyr ýaly cir ...
  Koprak oka
 • Apparat gurallarynyň kategoriýalary haýsylar - pnewmatik gurallar we ölçeg gurallary

  Apparat gurallarynyň kategoriýalary haýsylar - pnewmatik gurallar we ölçeg gurallary

  Pnewmatik gurallar, howa hereketlendirijisini sürmek üçin gysylan howany ulanýan we kinetiki energiýany daşarky dünýä çykarýan gural, kiçi göwrümli we ýokary howpsuzlyk aýratynlyklaryna eýedir.1. Jek çekiç: Pnewmatik wena hökmünde hem tanalýar, sökmek üçin täsirli we ygtybarly gural ...
  Koprak oka
 • Apparat gurallarynyň kategoriýalary haýsylar?

  Apparat gurallarynyň kategoriýalary haýsylar?

  Kuwwat gurallary el bilen dolandyrylýan, pes güýçli hereketlendiriji ýa-da elektromagnit bilen işleýän we işleýän kelläni geçiriş mehanizmi arkaly herekete getirýän gurallara degişlidir.1. Elektrik burawy: Metal materiallary, plastmassalary we ş.m. burawlamak üçin ulanylýan gural. Öňe we r bilen enjamlaşdyrylanda ...
  Koprak oka
 • Burç ýylmaýjyny nädip saklamaly

  Burç ýylmaýjyny nädip saklamaly

  Kiçijik burç ýylmaýjylar gündelik durmuşymyzda köplenç ulanýan güýç gurallarydyr, ýöne burç ýylmaýjylara hyzmat etmek adatça hasaba alynmaýar, şonuň üçin hemmeler ulanyş prosesinde hem saklanmalydygyny ýatlatmak isleýärin.1. Set şnurunyň birikýändigini ýa-da ýokdugyny hemişe barlaň ...
  Koprak oka
 • Burç ýylmaýjy näme?

  Burç ýylmaýjy näme?

  Burç ýylmaýjy, ýylmaýjy ýa-da disk ýylmaýjy hökmünde hem tanalýar, aýna süýümli demir plastmassany kesmek we üwemek üçin ulanylýan abraziw guraldyr. Burç ýylmaýjy, kesmek we polat etmek üçin aýna süýümli demir plastmassany ulanýan göçme güýç guralydyr.Esasan ...
  Koprak oka
 • Soket toplumy näme?

  Soket toplumy näme?

  Rozetka wilkasy altyburçly deşikli ýa-da on iki burçly deşikli ýeňlerden ybarat we tutawaçlar, adapterler we beýleki esbaplar bilen enjamlaşdyrylan.Aýratynam gaty dar ýa-da çuň çöketlikli boltlary ýa-da hozlary bükmek üçin amatlydyr.
  Koprak oka
 • Kesiji kesmek üçin 2 sany freze usuly bar

  Kesiji kesmek üçin 2 sany freze usuly bar

  Iş böleginiň iýmit ugruna we üweýji kesijiniň aýlanma ugruna görä iki ýol bar: birinjisi öňe degirmen.Freze kesiji aýlanmagyň ugry, kesişiň iýmit ugry bilen deňdir.Kesileniň başynda ...
  Koprak oka
 • Freze kesýänlere düşünmek üçin ilki bilen degirmen bilimlerine düşünmeli

  Freze kesýänlere düşünmek üçin ilki bilen degirmen bilimlerine düşünmeli

  Freze effekti optimizirlenende, üweýji kesiji pyçak başga bir möhüm faktor.Islendik degirmende, şol bir wagtyň özünde kesmäge birden köp pyçak gatnaşýan bolsa, bu artykmaçlyk, ýöne saçynyň kesilmegine gatnaşýan gaty köp pyçak ...
  Koprak oka
 • Elektrik geçiriji hakda az bilim

  Elektrik geçiriji hakda az bilim

  Elektrik şkaflary iki sany gurluş görnüşine eýe, howpsuzlyk gysgyç görnüşi we täsir görnüşi.Howpsuzlyk debrýusynyň görnüşi, ýüplükli pa ýygnamak we sökmek üçin belli bir tork ýetilende ýykylýan howpsuzlyk debrýus mehanizmini ulanýan gurluşyň bir görnüşidir ...
  Koprak oka
 • Elektrik burawy barada az bilim

  Elektrik burawy barada az bilim

  Dünýäniň güýç gurallarynyň döremegi elektrik buraw önümleri bilen başlandy - 1895-nji ýylda Germaniýa dünýäde ilkinji göni tok türgenleşigini ösdürdi.Bu elektrik burawynyň agramy 14 kg we gabygy demirden ýasalýar.Polat plitalarda diňe 4 mm deşik burawlap bilýär. Netijede, üçünji ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3