Kompaniýa syn / profil

1332

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

SICHUAN Maşyn gurallary IMP.& EXP.LTD

Biziň kompaniýamyz el gurallary toplumynda, rozetkalar toplumynda, elektrik gurallary esbaplarynda, awtoulag bejeriş gurallarynda, bag gurallarynda, önümçilik we gurluşyk materiallarynda önümçilik we eksport etmekde ýöriteleşendir.

Önümçilik we DIY bazarlarynda köp ýyllyk tejribe, SICHUAN MACHINERY TOOLS-y Europeewropadan, Awstraliýadan, Demirgazyk Amerikadan, Günorta Amerikadan, Günorta-Gündogar Aziýadan we Eastakyn Gündogardan marka üçin ygtybarly hyzmatdaş edýär.Biz hemişe professional hyzmatdaşymyza we ulanyjylarymyza has köp peýdany bermäge üns berýäris: öndürijiligi ýokarlandyrmak, wagt tygşytlamak, netijeliligi ýokarlandyrmak, tagallalary azaltmak, amatlylygy we işiň ýönekeýligini ýokarlandyrmak.

Geljekki gözýetimimiziň kömegi bilen, ulanyjylarymyzyň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrýan dürli görnüşli has täsirli gurallary ösdürmek üçin gurallar pudagyna ummasyz serişdeleri goýmagy dowam etdirýäris.Häzirki wagtda el gurallary toplumy, rozetkalar toplumy, elektrik gurallary esbaplary, awtoulag abatlaýyş gurallary, bag gurallary, önümçilik we gurluşyk materiallary pudagynda eýýäm 5000-den gowrak ýokary hilli önüm hödürleýäris.

Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlarymyzy peýdaly hyzmatdaşlyk üçin bize ýüz tutýarys.Size iň gymmatly we öndürijilik çözgüdini hödürlemek isleýäris.Bu biziň hemişe islegimizdir!

Näme üçin bizi saýlamaly?

Biziň güýjümiz

 A pudagynda belli kärhana;

 Strong tehniki güýji, ýokary hilli;

 Mature önümleri, ajaýyp hyzmat ulgamy;

 Ultra belent tehniki görkezijiler;

 Şahadatnamalar bilen berk kepillendirilen & QC;

Maksadymyz

● T.ehnologikiwe enjamlarinnowasiýa;

● Hyzmat we dolandyryş täzelikleri;

New Täze we tygşytly önümleri öndürmek;

High qualityokary hilli, arzan bahaly önüm öndürmek;

Future Geljekdäki ösüş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak;

Iş göwrümi

● eksport edildi

Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Afrika we Eastakyn Gündogar;

● bilen birleşdirildi

El gurallary önümlerini ösdürmek, dizaýn etmek, öndürmek we satmak;

For Meşhur

Iň ýokary hilli, bäsdeşlik bahalary, ygtybarly bukja we gyssagly eltip bermek;

Ilki bilen hil

Önümiň ösüşiniň başyndan köpçülikleýin önümçilige çenli ajaýyp karbidiň hilini we oňat hyzmatyny kepillendirmek üçin, her jikme-jik amallary dolandyrmak üçin doly hil dolandyryş ulgamy bar.

Esasy gymmatlyklar

Ilki bilen hil we müşderi.SICHUAN MACHINERY TOOLS medeniýetini kesgitleýän we gündelik işimizde we işimizde bize ýol görkezýän esasy gymmatlyklar.

Senagat

Metal kesmekden başlap, agaç işläp bejermek, el gurallary awtoulag we başgalar ýaly önümçilik pudagynyň ähli ugurlaryna degişli pudaklara hyzmat etdik.

Zawodymyz

00 30000m2 & 300 işçi;

● ISO we CE şahadatnamalary;

● A.ösen önümçilik enjamlary;

● L.ýüklemek ulgamy wehiligözegçilik;

Barlanylan we kepillendirilen

Corpor Hil, korporatiw medeniýetde ilkinji;

● ISO min talaplary kesgitleýär;

Internal Içerki prosesi yzygiderli optimizirlemek;

Quality Hil kepilligi we hemmesini tassyklamak;

Önümçilik

● Ösen enjamlar we tejribeli inersenerler;

Production Önümçiligiň dowamynda geçirilen dürli görnüşli synaglar;

Pre Öňünden kesgitlenen aýratynlyklara laýyklyk;

● Iň gowy hil we wagtynda gowşurmak;

Toparymyz

Toparymyz