Kompaniýa habarlary

 • Almaz Blade näme?

  Almaz Blade näme?

  Göwher kesiji pyçak substratdan we pyçakdan ybaratdyr.Substrat, diskiň daşky gyrasy boýunça konweks uzynlygy bilen üpjün edilýär we konweks uzynlygy aýlawda birnäçe kepderi çukurlary bilen paýlanýar.Tersine kepderi konweks wedg ...
  Koprak oka
 • Göwher pyçaklaryň umumy manysyny paýlaşyň

  Göwher pyçaklaryň umumy manysyny paýlaşyň

  Gündelik durmuşda köplenç göwher gurallary bilen ýüzbe-ýüz bolmaýarys, şonuň üçin adamlar henizem känbir tanyş däl, ýöne ulanmak islänimizden soň, göwher bilen örtülen gurallar barada aşakdaky umumy düşünjä düşünmelidiris .: 1.Bu örtükleriň arasyndaky tapawut Amorf diametri ...
  Koprak oka
 • Bag gurallarymyz

  Bag gurallarymyz

  Greenaşyl ukrop, gül gülleri we gülleri keseniňizde;gök önüm bagyňyzda käşiriň, mekgejöweniň we korianderiň şahalaryny we ýapraklaryny kesiň;bagdaky ýaşyl gazony saklaň.Diňe eliňizi ulansaňyz, birneme samsyk görünmegimiz mümkin.Bag gurallary ...
  Koprak oka
 • Bizi bilmeli rozetka gurallary

  Bizi bilmeli rozetka gurallary

  Soketler esasan hozlary we boltlary berkitmek we gowşatmak üçin ulanylýar.Soketkalar, ussahanada işlänimizde has köp tygşytlamaga mümkinçilik berýär.Adatça, maşgalamyzda tekerleri ýönekeý abatlamak we çalyşmak üçin rozetkalary ulanyp bileris ...
  Koprak oka
 • El gurallary we olaryň ulanylyşy näme

  El gurallary we olaryň ulanylyşy näme

  El gurallary gündelik işimiziň iň möhüm böleklerinden biridir.Gurmak, ýygnamak, abatlamak we goldamak ýaly dürli pudaklary we amaly meseleleri ýerine ýetirmäge kömek edýän dürli iş şertleri üçin ulanyldy.Kesgitleme, el gurallary, bu '...
  Koprak oka