OEM / ODM / OBM SOLUTIONS

Omörite köpük goýmak

Gaplamak köpügi dürli materiallarda bar, hersiniň aýratyn aýratynlyklary bar.Poliuretan köpügi ýaly näzik, ýöne ygtybarly görnüş gözleýän bolsaňyz ýa-da etilen-winil asetat köpügi ýaly dykyz we göz ýaşardyjy ergin gözleýän bolsaňyz, önümleriňizi owadan we täsirli gaplap bilýän birnäçe saýlawymyz bar.

sdv
oem (2)

Omörite marka

“Elehand” her önüm üçin ýörite marka opsiýalarynyň doly toplumyny hödürleýär.Özbaşdaklaşdyrma aýratynlyklary resminamalaryňyza ýazdyrylar.Işiňiz üçin bitewi tanyşdyryş tejribesi üçin logotipiňizi we nagyşlaryňyzy düzüň.

Colorörite reňk

Biziň ýagdaýlarymyz, MOQ-da işiňiz üçin islendik reňkde öndürilip bilner.Customörite gaplamaga gidýän önüme esaslanýan markalaryň göterimi günsaýyn artýar.Gowy ýörite gaplama önümi satmaga we satuwy gowulaşdyrmaga kömek edýär.Dükanyňyza girýän alyjylaryň takmynan 60% -i önümiňizi öz içine alýan özüne çekiji ýörite paketlere gidip biler.

bsdd
oem- (4)

Hususy jikme-jik gurallar

Elehand, dürli ölçegdäki, reňkdäki we materialdaky gurallary goşmak bilen, müşderileriň talaplaryna laýyklykda ýörite el gurallaryny we esbaplaryny özleşdirmegi hödürleýär.Mundan başga-da, ýassyk köpük we gural gutusy ýaly köp görnüşli gurlan paketler hem el gurallarynyň zerurlyklaryna laýyklykda düzülip bilner.

Köpugurly gurallarda özbaşdak

Şeýle müşderiler, soňky on ýylda Elehand üçin köp gezek duşuşdylar.Müşderileriň aýratyn zerurlyklaryna we taslama gurluşygyna laýyklykda dürli ýagdaýlarda müşderileriň kyn meselelerini ýerine ýetirmek üçin dizaýn, işläp düzmek, özleşdirmek we köp funksiýaly gurallary köpçülikleýin öndürmek boýunça baý tejribelerimiz bar.

oem- (5)