Custöriteleşdirilen

OEM we ODM HYZMATY

ÖUSÜNI ALMAK WE Döredijilik dizaýny
ELEHAND 20 ýyldan gowrak wagt bäri el gurallary pudagyna ünsi jemleýär, bu “PEXMARTOOLS” -yň şahamçasydyr.Bu ýerde el gurallary toplumlaryny, rozetka açar toplumlaryny, gural rolikli şkaflary, kesiji gurallary, professional awtoulag bejeriş gurallaryny we bag gurallaryny hödürleýäris.
Elbetde, ähli el gurallary logotipiňiz we reňkleriňiz, gaplamak bilen düzülip bilner.

BIZI. YNANMAK
Durmuşymyzy ýeňilleşdirmek üçin el gurallaryny bütin dünýäde meşhur ediň.

MESELE
Elýeterli nusgalar we çalt eltip bermek.Custöriteleşdirilen nusgalar hem mümkin boldugyça gysga wagtda berlip bilner.

A EXRATYN DIZayn
Customörite zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin dizaýn hyzmaty hem hödürlenip bilner.Arkaýyn habarlaşyň, hoş geldiňiz!

BIZI C KESELLERimiz WE TERJIME
Custöriteleşdirilen gaplama: Talaplaryňyza görä bukjany dizaýn ediň we logotipiňizi düzüň.

müşderi1

Omörite reňkler:Colorshli reňkler islegiňiz boýunça düzülip bilner.(Pantone belgisini bermegiňizi haýyş edýäris)

müşderi2

Custöriteleşdirilen önümler:Talaplaryňyza görä önüm öndüriň (mysal üçin: ýerüsti bejermek).

müşderi3

Işlemegi nädip başlamaly?

Aşakdakylar kabul ederliklidir:

1. Önümlere ýöriteleşdirilen nyşany ýazyň;

2. Custöriteleşdirilen gaplama: zarbanyň reňki, görnüşi we reňk belligi / guty / ýeň ýaly;

3. Dizaýnlaryňyza görä önüm öndüriň;

4. Pikirleriňize görä dizaýn ediň;

5. Başga pikirleriňiz we teklipleriňiz bar bolsa, biziň bilen habarlaşmaga hoş geldiňiz.