Matkapy nädip çalt we ýiti etmeli

Öwürmek üçinburaw matkasyçipleri ýiti we aýyryň, birnäçe nokada üns beriň: 1. Kesiş gyrasy ýylmaýjy tekeriň üsti bilen deň bolmaly.Öwürmezden ozalburaw, buraw matasynyň esasy kesiş gyrasy we ýylmaýjy tigiriň üstü keseligine tekizlige ýerleşdirilmelidir, ýagny kesiş gyrasy ýylmaýjy tigiriň ýüzüne degeninde ähli gyrasy ýeriň bolmalydygyny üpjün etmeli.Bu otnositel ýagdaýda ilkinji ädimdirburawweýylmaýjy tigir.Positioner kesgitlenenden soň, ýuwaş-ýuwaşdan ýylmaýjy tigiriň ýüzüne geçirilýär.2. Buraw bitiniň oky, ýylmaýjy tigiriň ýüzüne 60 ° burçda bolmaly.Bu burç buraw burawynyň ýiti burçudyr.Bu wagt burç nädogry bolsa, buraw bitiniň ýokarky burçunyň ululygyna, esasy kesiş gyrasynyň görnüşine we kesilen gyrasynyň kesiş burçuna gönüden-göni täsir eder.Bu, buraw okunyň oky bilen ýylmaýjy tigiriň üstündäki pozisiýa baglanyşygyny aňladýar.60 ° almak ýeterlikdir.Bu burç köplenç has takyk.Bu ýerde burawyň ýiti keselinden öň deňeşdirilen keseligine we burç ýagdaýyna üns berilmelidir.Ikisini hem göz öňünde tutmaly.Kesiş gyrasyny bellemek üçin kesiş gyrasyna üns bermäň ýa-da burçy bellemek üçin kesiş gyrasyna üns bermäň.

07-3

5. Pyçagyň ujunyň ok bilen gabat gelýändigine we iki tarapynyň hem simmetrik we haýal abatlanýandygyna göz ýetiriň.Matkapyň bir gyrasyny üwenden soň, beýleki gyrasyny üwäň.Gyrasynyň buraw okunyň ortasynda, iki tarapyndaky gyralaryň simmetrik bolmalydygyna göz ýetirmeli.Tejribeli ussalar buraw ujunyň simmetriýasyny ýagty çyra bilen synlarlar we ýuwaş-ýuwaşdan üweýärler.Burawyň kesiş gyrasynyň arassalaýyş burçy, adatça 10 ° -14 °.Arassalamak burçy uly bolsa, kesiş gyrasy gaty inçe bolsa, buraw wagtynda yrgyldy agyr, deşik üç taraplaýyn ýa-da bäşburçly, çipleri iňňe görnüşinde;arassalamak burçy kiçi, Buraw geçirilende eksenel güýç uly, kesmek aňsat däl, kesiji güýç ýokarlanýar, temperatura ýokarlanýar, buraw çynlakaý gyzýar, hatda burawlap bolmaýar.Arassalamak burçy üwemek üçin amatly, öň we ujy merkezleşdirilen we iki gyrasy simmetrikdir.Buraw işindeburawçipleri titremesiz ýeňil aýyrýar we deşik diametri giňelmez.6. Iki gyrasy ýitilenden soň, burawyň ujuny has uly diametri bilen ýitileň.Burawyň iki gyrasy ýitilenden soň, iki gyranyň ujunda tekiz ýer bolar, bu bolsa burawyň merkezi ýerleşişine täsir eder.Gyranyň tekiz ýüzüni mümkin boldugyça kiçeltmek üçin gyranyň aňyrsynda bir burçy gysmaly.Usul, buraw bitini dikeltmek, üweýji tigiriň burçy bilen deňleşdirmek we pyçagyň ujuna pyçagyň ujuna pyçagyň ujuna kiçijik çukur guýmakdyr.Bu, şeýle hem, burawyň merkezleşdirilmegi we ýeňil kesilmegi üçin möhüm nokat.Gyrasy gysylanda, esasy kesiş gyrasyna üwürmäň, bu esasy kesişiň dyrma burçuny gaty uly eder we buraw işine gönüden-göni täsir eder.Buraw böleklerini üwemek üçin belli bir formula ýok.Hakyky amalda tejribe toplamak zerurdyr.Deňeşdirmek, synlamak we gaýtalanýan synaglar arkaly buraw bölekleri has ýitileşer.

https://www.elehand.com/carbide-rotary-burrs-oem-8pcs-carbide-rotary-burrs-tungsten-set-product/

3. Arka tarapyny kesiň.Kesiş gyrasy ýylmaýjy tigir bilen baglanyşandan soň, esasy kesiş gyrasyndan arka tarap bolmaly, ýagny buraw çyzygynyň kesiş gyrasy ilki bilen ýylmaýjy tigir bilen baglanyşar we soňra ýuwaş-ýuwaşdan tutuş gapdaldan aşak çekiler.Buraw bölegi kesilende, üweýji tekerine ýeňil degip biler, ilki bilen az mukdarda ýitileşdirip biler we uçgunyň birmeňzeşligini synlamaga, eliňizdäki basyşy wagtynda sazlamaga we şeýle hem üns bermeli burawyň birneme sowadylmagy, gaty köp üýşmegine ýol bermezlik üçin, kesilen gyranyň reňkiniň üýtgemegine sebäp bolup, gyrasyna dakylýar.Kesiş gyrasynyň temperaturasynyň ýokarydygy anyklananda, buraw wagtynda sowadylmalydyr.4. Burawyň kesiş gyrasy ýokaryk we aşak süýşmeli we burawyň guýrugy gysylmaly däldir.Bu adaty buraw üweýji hereketidir.Esasy kesiş gyrasy ýylmaýjy tigiriň üstünde ýokaryk we aşak süýşmeli, ýagny burawyň öň tarapyny tutýan eli buraw tekeriniň üstünde ýokaryk we aşaklygyna deňlemeli.Şeýle-de bolsa, tutawajy tutýan eli ylgap bilmeýär we yzky tutawajyň ýokaryk galmagynyň öňüni almaly, ýagny burawyň guýrugy ýylmaýjy tigiriň keseligine merkezi çyzygynyň üstünde galdyrylmaly däldir, ýogsam kesiş gyrasy gödek bolar. kesip bolmaz.Bu iň möhüm ädimdir we burawyň gowy ýerdedigi ýa-da onuň bilen kän bir baglanyşygy ýok.Öwürmek diýen ýaly bolansoň, pyçagyň gyrasyndan başlaň we pyçagyň arka tarapyny has ýumşak etmek üçin yzky burça birneme sürtüň.

3M 982C-4

Iş wagty: 22-2022-nji sentýabr