Abraziw gurallar hakda azajyk bilim

Abraziw dokuma takmynan üç kategoriýa bölünýär: berk, orta we ýumşak.Her kategoriýany gurama sanlary bilen tapawutlanýan sanlara we ş.m. bölmek mümkin.Gurama sany näçe köp bolsaabraziw gural, abraziwiň ses göterimi näçe kiçi bolsaabraziw guralwe guramanyň gowşamagyny aňladýan abraziw bölejikleriň arasyndaky boşluk has giňdir.Munuň tersine, guramanyň sany näçe az bolsa, gurama şonça-da güýçlener.Boş dokumasy bolan abraziw serişdeleri ulanylanda passiw etmek aňsat däl we üweýiş wagtynda az ýylylyk döredýär, bu termiki deformasiýany we iş böleginiň ýanmagyny azaldyp biler.Gaty guramaçylykly abraziw guralyň abraziw dänelerini ýykmak aňsat däl, bu abraziw guralyň geometrik görnüşini saklamak üçin peýdalydyr.Abraziw guralyň gurama diňe önümçilik wagtynda abraziw gural formulasyna laýyklykda dolandyrylýar we adatça ölçelmeýär.Superabraziw baglanyşyk abraziw serişdeleri esasan göwherden, kub bor nitridinden we ş.m. ýasalýar we birleşdiriji serişde bilen baglanyşdyrylýar.Göwher we kub bor nitritiniň ýokary bahasy we könelişme garşylygy sebäpli, olar bilen ýasalan abraziwler adaty abraziw baglanyşyk abraziwlerden tapawutlanýar.Ajaýyp abraziw gatlakdan başga-da geçiş gatlaklary we substratlar bar.Superabrasive gatlak, kesiji rol oýnaýan we superabraziwlerden we birleşdiriji serişdelerden durýar.Matrisa üwemekde goldaw beriji rol oýnaýar we metal, bakelit ýa-da keramika ýaly materiallardan durýar.

71OpYkUHKxL._SX522_

Metal baglanyşyk abraziwleri, poroşok metallurgiýasy we elektroplatasiýa üçin iki önümçilik prosesi bar, olar esasan superhard abraziw baglanyşyk abraziwleri üçin ulanylýar.Poroşok metallurgiýa usuly baglaýjy hökmünde bürünç ulanýar.Garylandan soň, otag temperaturasynda gyzgyn basmak ýa-da basmak arkaly emele gelýär we soňra süzülýär.Elektroplatirleme usuly nikel ýa-da nikel-kobalt erginini elektroplating metal hökmünde ulanýar we abraziw gural ýasamak üçin elektroplatasiýa prosesine laýyklykda substratda birleşdirilýär.Abraziw önümleriniň ýörite görnüşlerine süzülen korund abraziwleri we süýümli abraziwler girýär.Süzülen korund abraziw gural, 1800 at töweregi alýumin inçe tozy we degişli mukdarda hrom oksidi bilen garyşdyrmak, emele getirmek we süzmek arkaly ýasalýar.Bu görnüşabraziw guralykjam gurluşy we ýokary güýji bar we esasan sagatlary, gurallary we beýleki bölekleri gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.Süýüm abraziw gurallary abraziw serişdeleri öz içine alýan ýa-da ýapyşýan süýümli filamentlerden (neýlon filamentler ýaly) ýasalýar.Olarda oňat çeýeligi bar we esasan metal materiallary we önümleri ýuwmak üçin ulanylýar.

8

Geçiş gatlagy matrisany we superabraziw gatlagy birleşdirmek üçin ulanylýar we käwagt goýup bolmaýan birleşdiriji serişdeden durýar.Köplenç ulanylýan baglaýjylar rezinler, metallar, örtülen metallar we keramika.
Baglanan abraziw önümçiligini öz içine alýar: paýlamak, garyşdyrmak, emele getirmek, ýylylygy bejermek, gaýtadan işlemek we gözden geçirmek.Dürli baglaýjylar bilen önümçilik prosesi hem başga.Keramiki baglanyşykabraziw gural esasan basmak usulyny kabul edýär.Abraziw we baglaýjyny formulanyň agram derejesine görä ölçänsoň, mikserde deň derejede garmaly, demir galypda goýuň we abraziw guraly metbugatda boş şekillendiriň.Boş guradylýar, soňra gowurmak üçin ojaklara ýüklenýär we atyş temperaturasy adatça 1300 ° C.Pes ereýän nokat süzülen baglaýjy ulanylanda, süzgüç temperaturasy 1000 ° C-den pesdir.Soňra görkezilen ululyga we görnüşe görä takyk işlenýär we ahyrynda önüm barlanýar.Düwürtükli abraziwler, adatça, otag temperaturasynda metbugatda emele gelýär, şeýle hem ýyladyş şertlerinde gyzdyrylýan we basyş edilýän gyzgyn basyş prosesleri bar.Galypdan soň, gaty peçde gaty bolýar.Fenolik rezin baglaýjy hökmünde ulanylanda, bejeriş temperaturasy 180 ~ 200 is bolýar.Kauçuk bilen örtülen abraziw materiallar esasan rulolar bilen garylýar, inçe kagyzlara togalanýar we pyçak bilen gysylýar.Galypdan soň, 165 ~ 180 temperature temperaturada wulkanizasiýa tankynda wulkanizasiýa edilýär.

565878

Iş wagty: 05-2022-nji sentýabr