Dogry iş üçin dogry guraly ulanyň

Şygarym hemişe şeýle boldy: dogry iş üçin dogry guraly ulanyň.Bu gaty ir öwrenen zadym: ýeke ýaşap başlanymdan başlap, kakam birnäçe gurallaryň bardygyna göz ýetirdi.
Munuň üçin minnetdar.Simpleönekeý abatlamak üçin ussany çagyrmak utandyryjy (we käwagt gymmat).Ora-da myhmanlar gelmezden ozal nahar otagynyň oturgyç aýaklarynyň pese gaçýandygyny we olary berkitmek üçin sözüňiziň ýokdugyny görüp, sizi gorkuzarlar.
a çekiç.Çeňňek islendik gural gutusynyň iş atydyr.Olary boýag gaplaryny ýapmak, nädogry dyrnaklary çykarmak ýa-da gül düşekleriňize howpsuzlyk belliklerini sürmek üçin ulanyp bilersiňiz.Tegelek kelleler, balyozlar we çekiçler ýaly birnäçe görnüş bar, ýöne bir tarapynda gysylan we egri kelleli 16 unsiýaly çekiç köp iş bilen meşgullanmalydyr we ulanmak üçin gaty agyr bolmaz.

未 标题 -2

Tornavida 4-in-1.Boş halkalary berkitmeli, oýunjak ýygnamaly ýa-da batareýany çalyşmaly bolsaňyz, bu iň amatly gural.Iki tekiz we iki haç ýaly iki sany tersine buraw burawy bilen gelýärburaw bölekleri.Olara tornavida tutawajynyň içinde we daşynda girip bolýar.
Pişikler toplumy.Adaty üç bölek toplumda alty dýuým süýşýän bogun, uçly we diagonaly (ýa-da kesýän) pyçaklar bar. Bu burunly pyçaklar gaty kyn ýerlerde has täsirli, sim kesmek zerur bolsa diagonaly pyçaklar idealdyr.
Dil we çukur üçin gysgyçlar.Bu sazlanyp bilinýän gysgyçlar, lýubka drenajlary we aýlaw düwmeleri ýa-da klapanlar ýaly ýüplükli armaturlary berkitmek üçin amatlydyr.Suw geçirijisini düzetmek, syzmagy duruzmak, duşuň kellesini üýtgetmek ýa-da ýapylan klapany çekmek üçin ulanyň, şonuň üçin ony ýapmak üçin ýeterlik güýji ulanyp bilersiňiz.

未 标题 -1

Soket açary.Soket wilkasy adaty wyşka ýaly bir işi edýär, diňe has täsirli.Onlarça açary satyn almagyň ýerine, bir tutawajy we aýrylyp bilinýän dürli ölçegdäki kelleleri satyn alyp bilersiňiz.Çeňňek rozetkasy, gurallary montajyň üstünde goýmazdan, hozy ýa-da bolt öwürmäge mümkinçilik berýär - edil wilkany ulanmaly bolşuňyz ýaly - doly öwrüm üçin ýeterlik ýer ýok bolsa.25 rozetka toplumy ýeterlikdir.
Birinde bäş gural.Bu arzan enjam, Şweýsariýanyň goşun enjamlarynyň pyçagy bolup biler.Meýilnama nokady bolan giň, tekiz pyçakly spatula, şol nokada garşy inedördül ujy we egri kesilen ýalydyr.Ony gap ýa-da çüýşäni açýan, gyryjy, reňkli rolik arassalaýjy, otwýortka we ş.m. ulanyň, hatda reňklenen penjireleri aýyrmaga hem kömek edip biler.
Simsiz buraw çalşylýan bitler bilen.Powerhli güýç gurallaryny iň gorkuzýan simsiz buraw.Bahalar 35 dollar töweregi başlaýar we öndürijiler adatça uzak wagtlap zarýad berilýän batareýalar bilen ýasaýarlar.Biraz köp pul tölemeli bolsaňyzam, mümkin boldugyça köpugurly etmek üçin türgenleşikleriň doly toplumyny - türgenleşikleri, otwýortkalary, heksleri, ýyldyzlary satyn alyp bilersiňiz.Gowy simsiz buraw, işiňizi eliňiz bilen däl-de has netijeli ýerine ýetirmäge mümkinçilik berer.

1661154577755

Iş wagty: Awgust-22-2022