Iň oňat bag gyrkymlary

Oorapyk ösümlikler ýa-da açyk açyk bagçylyk üçin bolsun, iň gowusyny satyn alyp bilersiňizbag gyrkymlarykompaniýamyzda
Ösümlikleri we agaçlary sagdyn, ygtybarly saklamak barada aýdylandabag gyrkymlaryiň gowularyndan biridirbagçylyk gurallarysatyn alyp bilersiňiz.Gyrkym kesmek her bir bagbanyň möhüm bölegigural gutusy
Işlemeli çapmagyň görnüşi üçin dogry çapyjy tapmaga kömek etmek üçin häzirki wagtda bazardaky iň oňat çapyjylary gözledik, ösümlik hünärmenleri bilen gürleşdik we synlary üns bilen okadyk.Bu saýlamalary, ulanylyşy, dizaýny, howpsuzlygy we çydamlylygy sebäpli ýapyk we açyk ösümlikler üçin maslahat berýäris.
Bonsai şahalary bolsun ýa-da güýçli gül baldaklary bolsun, 5/8 "galyňlyga çenli kesilen baldaklar we ýeňil şahalar bolsun. Bu metaldan ýasalan kesijileriň Amazonda 26,000-den gowrak bäş ýyldyzly bahasy bar we synçylar bu modeliň ulanylmagynyň aňsatdygyny, ulanmagyň aňsatdygyny bellediler Mundan başga-da, açyk gulplama mehanizmini we pyçagyň şahalary kesmegine, suwunyň arassa we pos çydamly bolmagyna kömek etmek üçin döredilen pes sürtülme örtügini gowy görýäris.

主 图 -0311

Öli ýapraklary, baldaklary we baldaklary aýyrmak ösümlikleriň sagdyn ösmegine kömek edýär, infestasiýany bes edýär we ösümlikler ölüp başlansoň geljekdäki zeperleriň öňüni alyp biler.ýapraklary “dargap, agsak ýa-da ýaňy ulalanda” ösümligiňiziň kesilmelidigini bilersiňiz.Şeýle hem ösümlikler gaty ulalanda ýa-da köpeltmek islänlerinde kesip bilersiňiz.
Arassalamak: Möwsümde azyndan bir gezek çuňňur arassalamak üçin aýyrmak aňsat bolan gaýçy saýlaň.Ulanyş arasynda, Reý "kesilen wagtynda infeksiýanyň ýaýramagynyň öňüni almaga kömek etjek spirtli içgiler bilen sürtüp, kesilen pyçagy arassa saklamagy" maslahat berýär.

129

Ösümlikleri, gülleri, öý nahallaryny ýa-da ýeňil şahalary kesýärsiňizmi, synçylar bu hünärmenleriň aşa ýiti, takyk kesişleri üpjün edýändigini aýdýarlar.Bahar el ýadawlygyny azaltmak üçin niýetlenendir we gulplama mehanizmi ulanylmaýan wagty pyçagy ýapýar.
Ergonomiki tutawaç we bir elli howpsuzlyk bilen bu gyrymsy gyrkymlar gülleri, gyrymsy agaçlary we şahalary kesmek üçin ajaýyp saýlawdyr.Germaniýada öndürilen gaýçy eliňize gaty laýyk gelýär we iki tutawaç giňligine ýa-da iki kesiş diametrine aňsatlyk bilen sazlanyp bilner.
Pyçak görnüşleri: Aýryjylaryň üç esasy görnüşi bar: anwil, aýlanyp geçmek we çybyk.Islegleriňiz üçin muny etmegiň dogry ýoluny saýlamak üçin ösümlikleriňiziň we baldaklarynyň ululygyna serediň (näderejede çeýe ýa-da gaty?) We gyrkymlary näçe ulanýandygyňyzy göz öňünde tutuň:
Gulpy ýapmak: Howpsuzlyk sebäpli, gaýybana ulanylmaýan wagty gaýçy ýapyk bolmagy üçin ähli sekretarlaryň haýsydyr bir gulpy bolmaly."Gaýçylaryňyzyň ýapyk we gulplandygyna göz ýetiriň, şonuň üçin size ýa-da başgalara zyýan ýetmez we seresap boluň" -diýýäris.

138

Iş wagty: 23-2022-nji sentýabr